Go back


Pravila privatnosti
**Otvorena medijska grupacija, Ulica Antuna Bauera 6 Zagreb, OIB: 41944593445 (dalje u tekstu: OMG i/ili voditelj obrade)** U cilju ostvarivanja prava  na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)) u ovom dokumentu pojašnjavamo kada i zašto prikupljano i obrađujemo osobne podatke. **[Više…](https://artveseraj.hr/public_page/politika.html)**

Pravila privatnosti

Powered by HumHub